سلامم بچه ها لطفا اگر کسی راجع بهه پذیرش بدون کنکور برای ارشد اطلاعاتی داره بذاره
ممنوون