چگونه میتوان در محیط اتوکد سه بعدی به کار ورتکس اضافه کرد؟