مشخصات جغرافیایی شیراز
شیراز، نامی خیال انگیز
در افسانه ها آمده است كه شیراز فرزند تهمورس (از پادشاهان سلسله پیشدادیان) شهر شیراز را تأسیس كرد و نام خود را بدان بخشید. به روایتی دیگر، نام این دیار، "شهرراز" بوده كه به اختصار شهر از او شیراز خوانده شده است.
در حالی كه بر اساس تحقیقات "تدسكو" شیراز به معنای مركز انگور خوب است، "ابن حوقل"، جغرافی دان مسلمان قرن چهارم هجری، علت نامگذاری شیراز شباهت این سرزمین به اندرون شیر می داند، چرا كه به قول او عموما" خواربار نواحی دیگر بدانجا حمل می شد و از آنجا چیزی به جایی نمی بردند. و بالاخره بنا به نوشته كتاب "صورالاقالیم"، از جهت وجود دام های بسیار در دشت شیراز، آنجا را "شیرساز" نامیده اند.
شیراز در عرض جغرافیایی 29.36درجه شمالی و در طول52.33 درجه شرقی قرار و در ارتفاع بیش از 1500 متر از سطح دریا با وسعتی معادل 10688.8 كیلومتر مربع، تقریباً در مركز استان فارس قرار دارد
تعداد جمعیت شیراز 1086173 نفر میباشد. دریاچه مهارلو نیز به فاصله كمی از این شهر قرار گرفته است
جلگه خرم و باصفای شیراز به شكل مستطیلی با طول تقریبی 40 كیلومتر و عرض نزدیك به 15 كیلومتر است و امتداد آن شرقی-غربی است.
شیب این جلگه، از طرف مغرب به سوی مشرق است و به همین جهت در قسمت غربی آن منابع، چشمه ها و قنات های متعددی است كه این جلگه را سیراب می سازند.
آب های زائد و سیلاب های كوه های اطراف شیراز، در آخرین قسمت شرقی جلگه جمع شده و به صورت دریاچه ای در آمده است كه دریاچه "مهارلو" یا "نمك" نامیده می شود