موقعيت جغرافيايي و اقليمي ممسني
اين شهرستان از شمال به شهرستان سپيدان و استان كهكيلويه و بويراحمد و از غرب به استانهاي كهكيلويه و بويراحمد و بوشهر و از جنوب به شهرستان كازرون و استان بوشهر و از شرق به شهرستانهاي شيراز و سپيدان محدود است. شهرستان ممسني داراي دو شهر به نام نورآباد و مصيري است وسعت شهرستان 8000 كيلومتر مربع و (5/5 درصد) كل مساحت استان را به خود اختصاص داده است.
داراي چهار بخش: بخش دشمن زياري شامل دهستانهاي دشمن زياري و مشايخ
بخش رستم شامل دهستانهاي:
· رستم1
· رستم2
· رستم3
· پشتكوه رستم
بخش ماهورميلاتي شامل:
· دهستانهاي ماهور و ميشان
بخش مركزي شامل:
· دهستانهاي بكش1
· بكش2
· جاويد ماهوري
· جوزاروفهليان
شهرستان ممسني داراي قريب به 600 روستا مي باشد.
شهرستان ممسني از نظر اقليمي داراي 3 اقليم است
· اقليم گرم و خشك: اين اقليم محدوده اي از شهرستان را كه در مجاورت با شهرستان گچساران، گناوه و نواحي ساحلي را زير پوشش دارد.
· اقليم معتدل و مرطوب: اين اقليم محدوده اي از شهرستان را كه در مجاورت شهرستان كازرون و استان كهكيلويه و بويراحمد واقع شده و دشتهاي حاصلخيز مصيري، نورآباد، فهليان، دهنو از جمله اين مناطق است.
· اقليم سردسيري بخش دشمن زياري همجوار با شهرستان سپيدان
حداكثر ما در مردادماه 5/41 درجه سانتي گراد و حداقل دما در ديماه 5/4 درجه سانتي گراد بوده و ميانگين بارندگي شهرستان 550 ميليمتر ارسال مي باشد.
شهرستان ممسني كوهستاني بوده است كه جهت آنها همان جهت عمومي كوه هاي زاگرس است كه از شرق به سوي غرب كشيده شده است و هر چه به طرف غرب و جنوب غربي ادامه دهيم از ارتفاعات كاسته و بر وسعت دره ها و اراضي كوه پايه اي افزوده مي شود.
مهمترين ارتفاعات شهرستان عبارتند از :
· كوه رنج
· كوه زرآور
· كوه تاسك
رودخانه و درياچه ها
مهمترين رودخانه هاي شهرستان عبارتند از رودخانه فهليان، رودخانه كتي، رودخانه تنگ شيو، رودخانه سرآب سياه، و همچنين از تالابهاي برم شور در غرب بابامنير و هفت برم در بخش دشمن زياري مي توان نام برد.