بعد از زلزله چه باید کرد؟


-• بعد از زلزله بسیار دقت كنید بیشتر آسیبها از این زمان به بعد شروع میشود.
• اول اینكه مراقب هر حركت خود باشید. به هیچ وجه از تخت خارج نشوید.
• اگر دمپایی روفرشیتان را پیدا نمیكنید، یك تكه از ملافه روی دشكتان را بكنید و دور پایتان بپیچید. سعی كنید قسمت كف را بسیار كلفت بپیچید.
• به سرعت فرزند كوچكتان (تا ده سال) را بغل كنید و به طرف در بروید به همسرتان ماموریت بدهید به طرف ساك و آب برود. اگر فرزندتان بزرگتر از ده سال است اجازه بدهید خودش راه برود.
• احتمالا چهارچوب در خانه از شكل خارج شدهاست. شاید ناچار شدید با كمی زور آن را باز كنید. اگر خواستید با زور شانه آنرا باز كنید، دقت كنید كه خیلی محكم ضربه نزنید.
• به هیچ وجه به این تصور نباشید كه خانه شما كه جلوی زلزله ایستادگی كرده بعد از این هم جای امنی است. از خانه خارج شوید. حتما حتما با لباس گرم خارج شوید. اگر توانستید یك پتو هم همراه بردارید،کیف ایمنی که از قبل تهیه کرده اید همراه خود بردارید.
• شما جلو حركت كنید. بعد فرزندتان بعد همسرتان. اگر ناچار شدید كودكتان را در بغل بگیرید بهتر است فردی كه كودك را در بغل میگیرد از عقب حركت كند. در حین حركت بسیار دقت كنید حتما دستان خود را به دیوار (اگر باقی ماندهباشد) یا نرده یا به چیزی بگیرید. بسیار احتمال دارد كه زیر پایتان ناگهان خالی شود و این دست گرفتن كمك میكند كه پرتاب نشوید.


• اگر در طبقات بالا زندگی میكنید به آرامی سقوط را شروع كنید. چراغ قوه را شما در دست بگیرید و هر قدم را حسابشده بردارید و بعد نور را به عقب بیندازید كه همسر و فرزندتان بتوانند شما را تعقیب كند. به هیچ وجه ندوید.
• اگر بوی گاز به مشامتان رسید چراغ قوه را خاموش كنید و سعی كنید در تاریكی راهتان را پیدا كنید. به هیچ عنوان از كبریت یا فندك استفاده نكنید.
• در حیاط آپارتمان بسیار مراقب باشید. ممکن است دهانه چاهها باز شده باشد، ممكن است با كمی آجر یا سیمان پوشیدهشده و شكل كامل یك دام را برای فرو بردن شما تشكیل داده باشد. از كنار دیوار حركت كنید تا به در برسید و زیاد سرعت نداشتهباشید. اگر برایتان امكان دارد همین الان مكان چاه منزلتان را پیدا كنید و آنرا شناسایی كنید.
وقتی به محوطه بیرون خانه رسیدید...
• خیلی خیلی خیلی مراقب بوی گاز باشید. اگر این بو را حس كردید به سرعت به طرف جهت مخالف آن فرار كنید. هنگام حركت سعی كنید از وسط خیابان یا كوچه عبور كنید (كنارهای پیادهرو معمولاً یكی از هزاران دهانه چاهی هستند كه حالا دیگر سرپوش ندارند.)
• اگر در مركز شهر هستید هر چه سریعتر خود را به سمت خارج شهر برسانید
• نمیتوانید زیاد به ماشینتان امید داشتهباشید، اما اگر در حاشیه شهر زندگی میكنید و به فرض محال دیدید كه خیابانها باز هستند حتماً از ماشینتان استفاده كنید و به طرف خروجیهای شهر در جنوب یا غرب شهر بروید. زیاد به خروجیهای شرق تهران امید نداشتهباشید. احتمالاً تمام جادههای كوهستانی مسدود خواهدشد.
• اگر فكر میكنید كه نیاز دارید برای برداشتن پارهای وسایل به داخل ساختمان بازگردید حتماً تا صبح صبر كنید. روشنایی هوا بسیاری از خطرهای ناپدید را آشكار خواهدكرد.
• به هیچ وجه در طی مراسم زلزله و بعد از آن برای نظافت شخصی از آب استفاده نكنید. آب موجود را فقط برای آشامیدن استفاده كنید.