mo2795.jpg
1- یک اتاق با پارکت و دیوارهای روشن خانه را بزرگ تر نشان می دهد. اما اگر فقط از رنگ های روشن استفاده شود، خانه سرد و بی روح خواهد شد

.
2- اگر دیوارهای اتاق تاریک اما پارکت و سقف روشن باشد، تاثیر خطوط افقی بیش تر می شود. به عبارت دیگر به خطوط افقی بیش تر توجه می شود.

3-
در صورتی که پارکت و سقف روشن و کل دیوارها تیره باشند، اتاق باریک تر و بلندتر به نظر می رسد.

4-
پارکت تیره با دیوارها و سقف روشن اتاق را پهن تر نشان می دهد.

5-
یک اتاق با پارکت و سقف تیره و دیوارهای روشن پهن تر و پایین تر به نظر می رسد.

6-
اگر سقف روشن اما دیوارها و پارکت تیره باشند، حس بودن در زیرزمین در فرد ایجاد می شود. چون نور فقط از بالا خواهد بود.

mo2796.jpg

رنگ پارکت:

1-
پارکت بژ و کرم متمایل به زرد، جاهای کم نور و تاریک را روشن تر و شادتر می کند و آرامش بخش است.

2-
پارکت فندقی جزو رنگ های گرم و هماهنگ است و فضایی صمیمی ایجاد می کند.

3-
پارکت قهوه ای، حس ارتباط با زمین و طبیعت را ایجاد کرده و با مبلمان روشن زیباتر خواهد بود.

4-
پارکت بژ مایل به سفید احساس جدید بودن و پاکیزگی را بوجود آورده و فضای اتاق را روشن می کند.

5-
پارکت خاکستری تیره خنثی، شیک و آرامش بخش است.