پدیده نبکا
یکی دیگر از عوارض استثنایی کویر لوت، وجود گونه ای از بزرگترین نبکاهای جهان در حاشیهٔ غربی آن است. در حدود ۲۰ کیلومتری شهداد، درختان و درختچه های گز در گلدان های بیابانی لوت جای گرفته اند که به آن نبکا یا تلهٔ گیاهی گفته می شود. نبکاها در نزدیکی گرم ترین نقطه جهان در شهداد می رویند و گاه طول آنها به ۱۰ متر می رسد. در حالی که ارتفاع بلندترین نبکاهای صحراهای آفریقا به زحمت به سه متر هم می رسد . زمین های بین نبکاها پوشیده از ماسه است. نبکاها عموماً در سطح همواری می رویند که میزان ماسه آن متوسط و سطح آب زیرزمینی آن بالا و یا رطوبت کافی برای رشد گیاه در آن فراهم باشد. عناصر تشکیل دهندهٔ نبکا شامل ماسه، لای، رس و سیلت است. شکل نبکا تابعی است از اندازه، تراکم و میزان رشد گیاه میزبان. در کویر لوت گونه گز (Tamarix) از عمده ترین گونه های میزبان نبکاها است.

مرجع تخصصی معماری و معماران ایران معمــــــارفا