كاروانسرا و ساباط المعين التجار اهواز


اين كاروانسرا كنارپل سفيد و در بافت قديمي اهواز قرار گرفته است ودر زماني كه كار كشتيراني تجاري در رود كارون از خرمشهر به اهواز و بالعكس رونق يافته،شخصي به نام معين التجار اين كاروانسرا و ساباط را بنا نمود.

ناصرالدين شاه قاجار در سال 1306 هجري قمري به منظور پيشرفت كار بازرگاني ،كارون جنوبي را كه از اهواز تا به دريا راه داشت براي كشتي راني بيگانگان ازاد ساخت.
برادران لينچ كه بازرگاناني انگليسي بودند جزو نخستين كساني هستند كه كشتي هاي تجاري خويش رادر قسمت جنوبي كارون به كارون به كار انداختند ودر اين منطقه كه دهكده اي بيش نبود و قومي از اعراب به نام كعبيان در آن مي زيستند،مكان هايي براي اسكان كاركنان و غلامان خود ساختند.
غلامان هندي با دستارهايي بر سر و لكاته هايي پيچيده به دور كمر،با جثه اي نحيف و پاهاي برهنه،صندوق ها و بسته هاي كشتي اربابان خود را بر كمرگاه سنگي ساحل بندر ناصري مي نشاندند تا بازرگانان شوشتري،دزفولي،اصفهاني،و تجار ديگر شهرها كه هر كدام خانه يا كوشكي درآن منطقه پر رونق تجاري براي خود فراهم كرده بودند،آن كالا را بخرند و متاع خود را اگر انگليسي ها خريدار باشند بفروش برسانند.

با ورود كشتي ها برادران لينچ به كارون، بازار تجارت و دادوستد خارجي انقدر رونق گرفت كه شخصي به نام حاج معين التجار بازار و كاروانسرا در اين منطقه بنا ساخت و براي حمل كالاي كشتي در سوي كمره سنگي بندر ناصري خط آهن نصب كرد و يك واگن بر روي آن به راه انداخت.
اسب واگن حاج معين التجار هر روز با قدم هايي نجيبانه،بوريا،گليم،و هزاران مصنوعات دستي و محصولات غذايي رااز كاروانسراهاي بازار كشتي هاي انگليسي در انسوي كمرگاه سنگي به ارمغان مي بردو با همان قدمهاي موزون،هزاران تحفه وارداتي را براي بندر ناصريبه هديه مي اورد.
اما قدم هاي اسب واگن حاج معين التجار انقدر آرام و باطمانينه بود كه همپاي گسترش تجارت بندر ناصري ژيش نمي رفت.برادران لينچ نيز همچنين جاج معين التجار به اين فكر افتادند كه واگني براي جابجايي كالاي خود به شهر هاي ديگر ايران فراهم كنند.

واگني با قدرت 24هزار اسب بخار و چنين شد كه برادران لينچ در سال 1314هجري قمري به همراه حاج عليقلي خان سردار اسعد در كناره سنگي بندر ناصري كه محل پهلو گرفتن كشتي ها و لنج ها بود پلي از آهن بر روي كارون بستند تا تجارت كالاهاشان را رونق بخشد.از آن پس،حاج معين التجار،برادران لينچ،غلامان هندي،باربران و كارگران بومي،ساكنين بندر ناصري و تنها اسب واگني اين بندر در برابر واگن آهن سر تعظيم فرود آوردند و با سوت ممتد قطار و دود غليظ كوره آن كه بر فراز كارون پرواز مي كرد،شادي و سرور مي دادند....
ريشه اي بنام "سوق الاهواز"و نهالي به نام بندر ناصري كه حاج معين التجار،برادران لينچ و غلامان هنديشان،شوشتري ها،دزفولي ها،اصفهاني ها،اعراب و ارامنه معماران توسعه آن بودند.بندري كه هياهويش با سوت قطار پل اهني جان مي گرفت و با كلون كردن حجرهحاج معين التجار آرامش مي يافت.

خانواده بوشهري
حسنقاي خان رستم پسر اما مقلي خان رستم،رئيس ايل رستم ممسني(فارس)،بود.منطقه ممسني از دوره احمد شاه عرصه تعارض ميان حاج محمد معين التجار بوشهري دهدشتي و اماقلي خان رستم بود.حاج معين التجار،كه با كانون انگليسي ها و استعماري پيوند تزديك داشت،ادعاي مالكيت بخش مهمي از املاك منطقه رستم را داشت و بعد از او پسرش جواد بوشهري(امير همايون)،اين دعوي را دنبال كرد.

جواد بوشهري از چهره هاي مقتدر دربار پهلوي دوم بود ودر زمان برگزاري جشنها 2500ساله شاهنشاهي نايب رئيس شوراي مركزي برگزاري جشنها شاهنشاهي ايران.
سناتور جواد بوشهري،از دوستان امير اسداله علم،چهره مقتدر پهلوي،به شمار مي رفت.مهدي بوشهري برادرزاده جواد بوشهري،آخرين شوهر اشرف پهلوي است.
خاندان بوشهري و شبكه اي كه امير اسداله علم را هدايت ميكرد از جريان قيام عشايري 1342-1341 فارس بهره جست،براي حسينقلي خان رستم پرونده ساختند و سر انجام اورا در دادگاه ويژه زمان جنگ شيراز به تير باران محكوم كردند.توصيف بنا
خانه معين التجار در كنار رودخانه كارون قرار دارد.اين خانه در كنار پل فلزي قرارگرفته است.در همسايگي اين خانه در قسمت شمالي-كوچه شمالي-آنپارك ريورسايد(پارك ساحلي)قرار دارد.
در قسمت در قسمت جنوبي آن مغازه هاي عمده فروشي و انباري ها قرار دارندو در قسمت شرقي آن چاپخانه قديمي بنام چاپخانه فرهنگ و شيريني فروشي،نبات فروشي،پولك فروشي و...قرار دارد.
در قسمت غربي آن تعميرگاه ماشين،رنگ زني،پارچه نويسي و عكاسي قرار دارد...

سر در ورودي خانه از قسمت جنوبي ميباشد كه با توجه به شرايط اقليمي خوزستان طراحي شده است چون كمترين گرما از سمت جنوب است.
سردر:اغلب خانه هاي مجلل داراي سردر يا درگاه بودند.معمولا ديوارهاي آن كاهگلي بود ،فقط سردر مجلل ساخته ميشد.
نسبت عرض تورفتگيسردر معمولا يك به دو بوده است.سكوهاي كناري پاخوره نام داشتند و براي كساني كه با صاخب خانه كار داشتند و لازم نبود وارد خانه شوند و همينطور پاتوقي براي صاحبخانه يل پسر خانه بوده است.
در بين هشتي ورودي و اندرون خانه را ميان در، و در تمام اتاقها رادر و نوع مشبك آن را دروپنجره مي گفتند.
اجزاي سردر متشكل از چهارچوب و قابهاي رومي آن بوده است.بر جستگي عمودي وسط در كه از بيرون ديده مي شود دماغه نام داشته است.دوعنصر فلزي حلقه براي زنان و كوبه براي مردان بر روي اغلب در ها جاي داشته ولي در بعضي جاها فقط يكي بوده است . سعدي :

حلقه بردرنتوانم از بيم رقيبان ما با توايم و با تونه ايم نيست ابوالعجب
در حلقه ايم باتو چون حلقه ايم

ورودي اين خانه از قسمت جنوبي است كه با هشتي اغاز مي شود و گربه رويي بعد از هشتي وجود دارد.بعد ازسردر وارد هشتي يا كرياس ميشدند،هر چند كه در بيشتر موافع شكل آن هشت ضلعي است اما اين به مغهوم هشت(عدد 8 )*نيست و هشتيهايي به شكل مربع و ديگر شكل ها نيز داريم.
منظور از هشت چيزي است كه از فضاي داخلي خانه بيرون امده و تنها جايي است كه با بيرون خانه ارتباط دارد و مانع از ديد افراد غريبه به داخل حريم مقدس خانواده ميشده است.
در داخل هشتي عناصري چون سكو،چراغدان،و پله اي براي بالا رفتن به اتاق بالاي هشتي وجود دارد.
اين خانه به شكل درونگذا ساخته شده است كه حياط به صورت مركزي مي باشد(حياط مركزي-ميانسرا).
پوشش آن در تمامي خانه پوشش تخت ميباشد كه در ساخت پوششهاي تخت سعي شده علاوه بر سبك نمودن پوشش از انتقال گرماي بيرون به داخل جلوگيري نمايند.در پوشش تخت از پروز يا قاب و يا لمبه كوبي يا توفال استفتده ميكردند.
در ضلع جنوبي ساختمان كه شامل در ورودي،هشتي،سه دري هايي ميباشد.
سه دري:معمولا اتاق خواب خانه بوده است.براي طراحي آن از نصف تناسب طلايي
(مستطيل داخل شش ضلعي)كمك گرفته اند مثل
(1.7*2 يا 4*3.4 متر)،طبيعي است كه با اين عمق نوررا خوب جذب ميكرده است.نكته جالب توجه براي سه دريها و ديگر اتاقها اين بوده است كه هيچ وقت از فضاي آزاد (منظور حياط نيست)وارد انها نميشدند.
در داخل اين اتاق دقيقا پرهيز از بيهودگي مشاهده وي شودو هر چيزي در جاي خود قرار دارد.در پشت اتاق پستوي همراه با دولابي يا گنجه هاي عميق در دار جاي داشته است.
رختخواب وقتي پيچيده ميشد مثل پشتي در مي آمد و يا چهار بالشي در كنار آن حكم مبل را پيدا ميكرد.
در آن زمان از مصالحي چون آجر-چوب-حصير استفاده شده است همراه با ملات گچ و ماسه آهك.
سه دري ها هم طوري ساخته وي شدند كه آفتاب به طور مستقيم نتواند به داخل آنهال نفوذ كند.
در قسمت جنوبي هم چون پر سايه سيت تابستان نشين خانه در اين قسمت قرار دارد.در ضلع شمالي آن خانه شامل سه دري هاي زيباتر و بيشتري هستيم كه در اطراف سه دري ها راهرو قرار گرفته است.
اين اتاقها براي استفاده اعضاي خانواده ساخته شده و معمولا براي پسر خانواده بوده كه بعد از ازدواج اتاقي در همان خانه به وي تعلق مي گرفت،همچنين در عقب سه دريها در ضلع شمالي غلام گردش ميباشد كه بوسيله راه پله اي به طبقه فوقاني راه پيدا ميكرده استو تمامي ستونهاي طبقه اول از چوب ساخته شده است.
در ضلع شرقي ساختمان كه شامل پنج دري ميشود شاه نشين خانه قرار دارد(طنبي)كه به آشپزخانه راه دارد( كه بنا به نقشه كلي در گذشته در تابستان غذاي گرم نميخوردندو بيشتر غذاي خود را از بيرون تهيه ميكردند)و چوناز مهمانان در اين اتاق پذيرايي ميشده است بايد دسترسي به آشپزخانه بايد راحت مي بوده است..
در ضلع شرقي در ابتداي آن راهپله اي قرار دارد كه به طبقه فوقاني ارتباط پيدا ميكندو روبه رو راه پله سرويس بهداشتي آن قرار گرفته.
پنج دري:به عنوان اتاق مهمان بوده است يا اتاق پذيرايي كه در خانه هاي با نظان خرده پيمون عملكرد اتاق نشيمن را داشته است.در دوطرف پنج دري چذاغدان چيزي شبيه به بخاري بود ولي در داخل ديوار قرار د اشت(براي ايجاد نورو تهويه).
خانه در ضلع غربي داراي انبار(كنور)غله براي فصل زمستان و ديگر فصل هاست.
حياط خانه كه شامل باغچه و در ضلع غربي ودر ضلع شمالي همچنين طبقه اول فروريخته است.
سقف آن از حصير،چوب،و خاك كشي،كاهگل،...درست شده است.البته اين سقف طبقه انتهايي هر خانه ميتواند باشد زيرا در طبقه همكف سقف آجري بوده است كه بتوانند در صورت نياز طبقه اي روي آن احداث كنند.
خانه معين التجارداراي ايوان سرتاسري است كه در تمام دور حياط شامل شده است.
كه از تزئيناتي چون قوس هاي نيم بيضي،قوس هاي دوره قاجاريه،آجر چيني دوره قاجار،گوشه سازي و...بهره جسته اند.
در قوس و پوشش از معماري غرب الهام گرفته اندو در دست اندازها،سرستون آجري،رگچيني از معماري سنتي دزفولي.
مصالح:آجر،حصير،چوب(سقف،نعل درگاه).
ملات:حاك رس،ماسه آهك.
تزئينات:گوشه سازي،ايوانها،قوس نيم بيضي.

آجر كاري دوره قاجاريه:شيوه آجر كاري در عهد قاجار در نماهاي آجري (كور ملات)يا بندهاي عمودي حذف مي شدو آجر ها در عرض بهم مي چسبيدند.
براي اين كار قسمت توكار آجر با تيشه داري در آمده است.شيوه رگ چيني آجر در اين دوره هر چه بيشتر ساده"مهري"در بسياري از بناها به كار برده ميشود.استفاده از آجر هاي مهري در تعداد بسياري از بناهاي اين دوره :تهران،كاشان،يزد،شيراز،...ب ا نقش هاي مختلف از ويژگي هاي اين دوران است كه در امر نماسازي بناها و ايجاد حجم هاي بر جسته بنا تاثيري چشم گير داشته است.

خانه معين التجار به زمان قاجار برمي گردد.بعد ها محل استراحتگاهي براي تجار،بار انداز،مهمانسرا و بعدها به اداره گمرك تبديل شد وتا سال 1338 (دوره رضا شاه پهلوي)بانك شاهي بوده است و در سال1375 هم دچار اتش سوزي گرديد كه بسياري از قسمتهاي خانه بر اثر همين آتش سوزي دچار اسيب شده و از بين رفته است و تقريبا ارزش مرمتي ندارد.هزينه ساخت خانه جديد از مرمت آن كمتر است در ثاني بنا به گفته ميراث فرهنگي هم با مالك آن جناب افاي محمدي به تفاهم مالي نمي رسند!
به دليل عدم رسيدگي به آن و متروكه ماندن بي مبالاتي همسايگان باعث شده است خانه معين التجار به حالت ويراني در آید كه اميد است با رسيدگي مسئولان نسبت به مرمت و نوسازي آن مشكل برطرف گردد.
مرجع تخصصی معماری و معماران ایران معمــــــارفا