چارچوب نظری برای تبیین مؤلف ههای کیفیت طراحی شهری
مروری که بر ادبیات طراحی شهری به عمل آورده شد، مجموعه گسترده ای از عناصر و مفاهیم وابسته به مفهوم کلیدی "کیفیت طراحی شهری " و اجزاء آن را آشکار نمود . برای انتظام بخشیدن به
مجموعه ای چنین وسیع از عناصر و مفاهیم متکثر و متنوعی که اهل فن به آن ها اشاره داشته اند، تدوین یک چارچوب نظری ضرورت دارد.
از این رو، در این بخش از مطالعه، نخست سه مورد مدل های گوناگونی که به ترتیب توسط "دانلد اپلیارد"، "جان لنگ " و "دیوید کانتر " پیشنهاد شده و قابلیت استفاده ب ه عنوان چارچوب نظری برای تبیین
مؤلفه های کیفیت طراحی شهری را دارند مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس با بهره گرفتن از نقاط قوت مدل های مزبور، مدل پیشنهادی این مطالعه تحت عنوان "مدل مکان پایدار " به عنوان یک چارچوب
نظری مناسب جهت بازشناسی و تفسیر مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری ارائه و بحث خواهد شد.
مرجع تخصصی معماری و معماران ایران معمــــــارفا