تیبالدز در سه مقاله "برنامه ریزی و طراحی شهری : یک دستور کار جدید " ، "طراحی و ارزیابی کدهای طراحی شهری " و "طراحی شهری : عرصه عمومی در مقابل عرصه خصوصی " که ط ی سالهای 1988 و 1990 منتشر گردید و همچنین در کتابی تحت عنوان "ساخت شهرهای مناسب مردم " به ارا ئه پیشنهادات و معیارهایی برای یک طراح ی شهری "خوب" اقدام نموده است . 1 وی از جمله کسانی است که به استقبال نظریات "پرنس چارلز " رفته و پیشنهادات خود را نیز در قالب "ده فرمان" به موازات ده توصیه "پرنس چارلز" سازمان داده و ارا ئه کرده است . 2 از نظر فرانسیس تیبالدز در یک طراحی شهری واجد کیفیت مطلوب لازم است که :
-1 "مکان ها پیش از ساختمانها" در نظر گرفته شوند؛
-2 "از گذشته ها باید درس گرفت" و به بافت های موجود احترام نهاد؛
-3 از "کاربری مختلط" در شهرها استفاده شود؛
-4 "مقیاس انسانی" در طرح رعایت گردد؛
-5 "آسایش پیاده ها" تأمین شود؛
-6 تمام گروههای جامعه در نظر گرفته شده و مورد مشورت قرار گیرند؛
-7 "خوانایی" محیط به عنوان یک هدف در نظر گرفته شود؛
-8 محیط ها به شکلی "انعطاف پذیر" و انطباق پذیر طراحی و پیش بینی گردند؛
-9 رشد و تغییرات محیط شهری به مثابه "فرایند تدریجی" در نظر گرفته شود؛
-10 در ارتقاء پیچیدگی، شادی بخش بودن و ایجاد "خوشایندی بصری" محیط تلاش گردد.
یکی دیگر از مجموعه معیارهای ارایه شده در خصوص کیفیت ه ای طراحی شهری، مجموعه معیارهای "گرین" است . "گرین" در مقاله ای که تحت عنوان "شکل شهر " در سال 1992 میلادی منتشر کرد، برای کیفیت طراحی شهری چهار مؤلفه (یا چهار خوشه ) اصلی بازشناسی م ی نماید که هریک از مؤلفه ها، خود متشکل از عناصر متعددی به شرح زیر هستند. 3
-1 عملکرد: شامل "ارتباط" ، "امنیت" ، "آسایش اقلیمی" و "تنوع"
-2 نظم: شامل "انسجام" ، "وضوح" ، "پیوستگی" و "تعادل"
-3 هویت: شامل "شکل دادن به کانونها" ، "وحدت" ، "شخصیت" و "خاص بودن"
جذابیت: شامل "مقیاس" ، "تناوب بصری و عملکردی" ، "سرزندگی" و "هارمونی"
منابع:
1 Tibbalds, "Planning and Urban Design: A New Agenda" , 1988a, P.4.
Tibblgds, "Design and Evaluation of Urban Design Codes", 1990a. P.40-44
Tibbalds, " Urban Design: Public V. Practic Realm", 1990b, P.59-61
2 Tibbalds, "Urban Design: Tibbalds offers the Prince his Ten Commandments" , 1988b, P.1.
3 Greene Cityshpe, 1992, P. 177-189.
مرجع تخصصی معماری و معماران ایران معمــــــارفا