نمایشگاههای گردشگری شیراز و بیشاپور و ........ از جمله آثار مهندس سوداگران میباشد

http://up.memarfa.com/uploads/45f47818.jpg


http://up.memarfa.com/uploads/1749b792.jpg
...